به جهت ارتقاء توان فنی و اجرایی و بهبود توان کیفی و کمی پیمانکاران  ( حقیقی و حقوقی) ، بسیاری از شهرداری ها شاخص های خاصی را لحاظ نموده  و کارت های ویژه ای تحت عنوان " کارت پیمانکاری شهرداری" به متقاضیان اختصاص داده اند که دریافت این کارت به منزله ی شناسایی و انسجام پیمانکاران می باشد.
لذا پیمانکاران پس از دریافت رتبه پیمانکاری از معاونت عمرانی می بایست از طریق ثبت نام در " امور پیمانکاران فنی و عمرانی" جهت اخذ این کارت اقدام نمایند.
مرجع تایید کننده ی صلاحیت دریافت کارت پیمانکاران شهرداری ، کمیته ی فنی و عمرانی شهرداری می باشد. در ذیل به بررسی مدارک مورد نیاز جهت اخذ کارت پیمانکاری و همچنین شرایط تمدید صدور کارت می پردازیم.

    مدارک مورد نیاز جهت اخذ کارت پیمانکاری شهرداری

- کپی مدارک شناسایی مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره و پرسنل شرکت پیمانکاری
- کپی مدارک تحصیلی مدیر عامل شرکت و اعضاء هیئت مدیره و پرسنل شرکت پیمانکاری
- اسناد مربوط به سوابق کاری شرکت پیمانکاری
- گواهی مربوط به اخذ رتبه یا گرید شرکت از مرجع صادر کننده ی رتبه
- لیست تجهیزات و ماشین آلات شرکت پیمانکاری
- لیست امکانات اصلی و جانبی شرکت پیمانکاری

    شرایط تمدید صدور کارت الکترونیکی پیمانکاری شهرداری

- دارا بودن گواهینامه صلاحیت پیمانکاری معتبر از استانداری
- دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی مرتبط ( حداقل لیسانس ) برای مدیر عامل
- کسب امتیاز دوسوم جهت اعضاء هیئت مدیره

تبصره : با استناد به پیوست 2 بخشنامه شماره 31395 / 100 مورخ 26 / 4 / 89 معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری ارزیابی مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل می باشد :

* رشته های زمینه {X } = 1 امتیاز

* رشته های مرتبط {+} = 5/0 امتیاز

* رشته های غیرمرتبط {- } = 0 امتیاز
- دارا بودن شرایط اختصاصی زیر جهت دارنده حق امضاء قراردادهای شهرداری مناطق 22 گانه تهران الزامی است :
* جزء شرکاء باشد.
* مدرک تحصیلات دانشگاهی مرتبط ( حداقل لیسلنس ) داشته باشد.
* عضو هیئت مدیره باشد.

تبصره : در صورت داشتن حق امضای مشترک، حداقل یکی از افراد باید شرایط مذکور را داشته باشد و در صورت داشتن حق امضاء توسط چند نفر به صورت جداگانه، هر کدام به تنهایی می بایست شرایط مذکور را دارا باشند:
- حضور فردی که گواهینامه صلاحیت پیمانکاری به نام او صادر شده در هیئت مدیره شرکت الزامی می باشد.
- برابر اصل کردن  مدرک دانشگاهی مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره در مراجع ذیربط و به همراه داشتن اصل آن به هنگام تحویل مدارک الزامی است.