مالک طرح صنعتی می تواند کلیه حقوقی را که با توجه به ثبت طرح صنعتی کسب می نماید به موجب قرارداد به دیگری واگذار کند. به عبارت دیگر مالک طرح صنعتی ثبت شده می تواند مالکیت طرح صنعتی را به طور دائم و تا زمان اعتبار گواهینامه به دیگری منتقل کند. علاوه بر انتقال مالکیت طرح صنعتی صاحب طرح صنعتی ثبت شده می تواند به شخص ثالث اجازه دهد از طرح صنعتی او برای منظوری که طرفین به موجب قرارداد تعیین می کنند، استفاده کند. به عبارت دیگر در این فرض بر خلاف فرض انتقال مالکیت طرح صنعتی، صاحب طرح صرفاَ اجازه استفاده از آن طرح را در قالب قرارداد به شخص ثالث می دهد. صاحب طرح صنعتی با اعطای این اجازه می تواند منبع درآمد مضاعف کسب کند.
با توجه به مراتب فوق اینک به تحلیل موضوع واگذاری طرح صنعتی در دو قالب انتقال مالکیت و اجازه بهره برداری می پردازیم :

    واگذاری مالکیت طرح صنعتی

همان طور که می دانیم، از جمله حقوق و مزایای صاحب طرح صنعتی این است که می تواند مالکیت بر طرح صنعتی خود را به شخص ثالث واگذار کند. ماده 48 قانون مصوب 1386، انتقال مالکیت مربوط به طرح صنعتی را به شخص ثالث در دو قالب انتقال مالکیت طرح صنعتی ثبت شده و انتقال حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه پذیرفته است. برای این منظور، مالک طرح صنعتی مکلف شده است مراتب انتقال طرح را کتباَ و همراه با مدارک مربوط جهت ثبت در سوابق به مرجع ثبت اعلام نماید.
درخواست کتبی برای ثبت انتقال باید همراه با مدارک ذیل تسلیم مرجع ثبت گردد :
_ سند رسمی حاکی از انتقال
_ آخرین گواهینامه معتبر طرح صنعتی
_ مدارک نمایندگی قانونی
_ رسید مربوط به پرداخت هزینه ها.

    انتقال حق بهره برداری

در این نوع از حق، طراح ضمن حفظ مالکیت خود بر طرح صنعتی، اجازه بهره برداری از آن را به شخص ثالث اعطاء می کند. این قرارداد باید در اداره مالکیت صنعتی به ثبت برسد و در صورتیکه قرارداد اجازه بهره برداری در اداره مالکیت صنعتی به ثبت نرسد، فقط در رابطه با طرفین قرارداد در اداره مالکیت صنعتی است و هرگونه اثر آن نسبت به اشخاص ثالث منوط به ثبت قرارداد در اداره مالکیت صنعتی است.
علاوه بر ضرورت ثبت قرارداد اجازه بهره برداری طرح صنعتی در اداره مربوط، در قوانین ملی کشورها تاکید شده است که قرارداد یادشده به صورت کتبی باشد که یکی از مزایای این امر می تواند سهولت اثبات قرارداد در صورت انکار آن باشد.
نکته دیگری که در قراردادهای اجازه بهره برداری از اهمیت زیاد برخوردار است، در رابطه با شرط یا شروطی است که مجوز دهنده می تواند در قرارداد بگنجاند. مجور دهنده نمی تواند در رابطه با طرح صنعتی موضوع قرارداد یا زمینه های تجاری آن محدودیت هایی را در قالب شرط یا شروط تعیین کند که خارج از حقوق انحصاری وی باشد یا برای حفظ حقوق یاد شده ضرورتی نداشته باشد؛ به عبارت دیگر مجوز دهنده تنها در چارچوب حقوق انحصاری که به موجب ثبت طرح صنعتی کسب می کند و یا برای حفظ و تامین حقوق یادشده می تواند محدودیت هایی را به مجوز گیرنده تحمیل نماید. بنابراین چنانچه شرط یا شروط تحمیلی خارج از چارچوب یادشده باشد مجوز گیرنده می تواند به مرجع قضایی برای ابطال آن ها اقدام کند. با توجه به توضیحات فوق روشن است که مجوز دهنده می تواند در رابطه با مدت قرارداد، حوزه جغرافیایی آن، کیفیت یا کمیت محصولی که طرح صنعتی در آن متبلور شده است، شرایطی را در قرارداد بگنجاند.
_ انتقال قهری
مالکیت طرح های صنعتی و به طور کلی حقوق ناشی از طرح های صنعتی بعد از فوت مالک یا دارنده آن به ارث می رسد.
با توجه به ماده 23 قانون مصوب 1386 و همچنین بند ( د ) ماده 5 آن، حقوق ناشی از اختراع ثبت شده قابل انتقال است و در صورت فوت صاحب حق به ورثه او منتقل می شود.