تعریف اتحادیه تعاونی :
اتحادیه تعاونی با عضویت تعاونی هایی که دارای موضوع فعالیت واحد باشند ، در سطح شهرستان ها یا استان تشکیل می شود. اتحادیه باید حداقل هفت عضو داشته باشد. شرکت های تعاونی و اتحادیه های استانی می توانند با مجوز وزارت تعاون اتحادیه تعاونی مرکزی تشکیل دهند. بدین ترتیب انواع اتحادیه های تعاونی عبارت اند از : اتحادیه تعاونی شهرستان ، اتحادیه تعاونی استان و اتحادیه تعاونی مرکزی .
هر شرکت تعاونی فقط می تواند عضو یک اتحادیه شهرستانی ، استانی یا مرکزی باشد ؛ ولی عضویت در بیش از یک اتحادیه برای شرکت های تعاونی که نوع و موضوع فعالیت آن ها متعدد باشد ، بلامانع است. برای هر موضوع فعالیت تعاونی ، در هر شهرستان فقط یک اتحادیه تشکیل می شود. اتحادیه تعاونی دارای شخصیت حقوقی است و باید پس از تشکیل به ثبت برسد.

    سرمایه اتحادیه تعاونی

سرمایه اتحادیه تعاونی را تعاونی های عضو تامین می کنند. هر تعاونی به تناسب تعداد اعضایش و میزان استفاده آن از خدمات اتحادیه مبلغی از سرمایه اتحادیه را می پردازد. سرمایه اتحادیه با افزایش سهم تعاونی های عضو و دریافت حق عضویت از آنان و سایر دریافت ها افزایش می یابد. متذکر می شویم که هر گونه تصمیم درباره سرمایه ، افزایش یا کاهش آن با تصویب دو سوم حاضران در جلسه رسمی مجمع عمومی عادی اتحادیه اتخاذ خواهد شد.

    سهام اتحادیه تعاونی

سرمایه شرکت تعاونی به سهام تقسیم می شود. ( قیمت سهام باید با یکدیگر برابر باشند ) . سهام اتحادیه با نام و غیر قابل تقسیم است و انتقال آن به اعضا یا متقاضیان جدید واجد شرایط عضویت ، با موافقت هیئت مدیره و بر اساس مقررات اساسنامه اتحادیه ، مجاز است .
اتحادیه باید ظرف مدت یک سال از تاریخ ثبت یا افزایش سرمایه ، برای هر یک از اعضا ، به میزان سهامی که خریداری کرده اند سهم صادر کند و به آنان تحویل دهد. اوراق سهام باید متحدالشکل ، چاپی و دارای شماره ترتیب باشد و نام اتحادیه ، شماره ثبت آن ، مبلغ اسمی هر سهم و تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است ، در آن قید شود. هر ورقه سهم باید دارای امضای مدیر عامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره اتحادیه که هیئت مدیره تعیین می کند ، باشد. مادام که اوراق سهام صادر نشده است ، اتحادیه باید به اعضای خود گواهینامه موقت سهم را که معرف تعداد ، مبلغ اسمی و مبلغ پرداخت شده است ، تحویل دهد. نام و مشخصات گواهینامه موقت سهم نیز باید به امضای اشخاص فوق برسد ، علاوه بر آن لازم است اوراق سهام و گواهینامه های موقت سهام به مهر اتحادیه ممهور شوند. نام ، مشخصات ، نشانی هر یک از اعضا ، تعداد سهام هر عضو و موارد نقل و انتقال سهام باید در دفتر سهام اتحادیه ثبت شود.

    شرایط عضویت در اتحادیه ی تعاونی

عضویت در اتحادیه تعاونی اختیاری است و تعاونی هایی که عضو اتحادیه نباشند ، از حقوق قانونی محروم نخواهند شد.  عضویت در اتحادیه برای تعاونی های واجد شرایط ذیل آزاد است :
1. داشتن موضوع فعالیت متناسب با موضوع فعالیت اتحادیه ؛
2. عدم ممنوعیت قانونی ؛
3. عضویت نداشتن هم زمان در اتحادیه مشابه ؛
4. خرید سهام اتحادیه به تعدادی که در اساسنامه اتحادیه تعیین شده است.
درباره شرط سوم باید گفت هر شرکت تعاونی می تواند فقط عضو یک اتحادیه شهرستانی یا استانی یا مرکزی باشد ، ولی عضویت در بیش از یک اتحادیه برای شرکت های تعاونی که نوع و موضوع فعالیت آن ها متعدد است ، بلامانع است .

    مدارک لازم برای عضویت

تعاونی متقاضی عضویت باید مدارک ذیل را به اتحادیه تسلیم کند :
- درخواست کتبی عضویت و تعهدنامه رعایت مقررات اساسنامه اتحادیه ؛
- نسخه ای از آخرین آگهی تغییرات ثبتی ، مبنی بر انتخاب هیئت مدیره و دارندگان امضای مجاز ؛
- صورت جلسه مجمع عمومی عادی ، مبنی بر تصویب عضویت در اتحادیه