انحلال رسمی موسسات بنا به دلایی مختلفی و از طریق مراحل قانونی و مشخص قابل انجام می باشد
بدین منظور نیازمند مدارک خاصی است که در اینجا به ان اشاره میکنیم

در برخی موارد و شرایط خاص نیاز به منحل نمودن یک موسسه و یا شرکت تشخیص داده می شود .مطابق با مقررات قانون تجارت در این مطلب اطلاعاتی در این مورد شرح داده شده است . انحلال رسمی موسسات بنا به شرایط مختلف و از طریق مراحل قانونی و مشخص قابل انجام می باشد وعمدتا به دو دلیل زیر صورت می پذیرد:

    اختیاری
    حکم دادگاهی

 در مورد اول، این کار بر اساس قوانین و مقرراتی که در اساسنامه ی شرکتها و یا موسسات غیر تجاری ذکر شده است و توسط مدیر یا مدیران اجرایی می گردد . به طور معمول یک فرد به عنوان متصدی امر تصفیه در نظر گرفته شده است و اختیاراتی در زمینه ی انحلال رسمی موسسات دارد . اگر شخصی با این مسئولیت از قبل معین نشده باشد ، مجمع عمومی فوق العاده می تواند فردی را بدین منظور برگزیند و اختیارات و مسئولیت هایی را به وی محول نماید.

در مورد دوم، که تصفیه بر اساس حکم دادگاهی باشد نیز شخص متصدی مطابق با اساسنامه،  مسئول پیگیری این امر است و اگر از قبل تعیین نشده باشد دادگاه شخصی را برای اینکار مشخص می نماید .

مدارک لازم برای انحلال رسمی موسسات

بدین منظور تنظیم یک صورتجلسه ضروری می باشد که باید در دو نسخه تنطیم شده و تمامی شرکا موسسه آن را امضا نمایند و به همراه مدارکی که در ادامه ذکر شده است به اداره کل ثبت شرکتها تحویل داده شود تا مراحل انحلال رسمی موسسات سپری شده و در نهایت روزنامه انحلال موسسه  صادر گردد .

سایر مدارک مورد نیاز عبارت است از :

     کپی شناسنامه ی تمامی شرکا / کپی کارت ملی اعضای هیئت مدیره
    آخرین روزنامه رسمی که شامل آخرین تغییرات باشد.
    کپی شناسنامه متصدی تصفیه ( در مواردی که  این فرد یکی از شرکا و سهامداران نباشد)
    مراجعه به اداره دارایی جهت تسویه مالیات یکی دیگر از مراحل انحلال رسمی موسسات می باشد .

 انحلال شرکت های تجاری سهامی خاص

یکی از دلایل منحل شدن شرکت سهامی خاص، منقضی شدن مدت برقراری آن می باشد زیرا در برخی موارد مدت زمان مشخصی تعیین می گردد و پس از آن دیگر ادامه ی فعالیت مقدور نمی باشد مگر آنکه قبل از فرارسیدن تاریخ انقضا مراحل تمدید آن انجام شود .دلیل دوم غیر ممکن بودن عملی کردن اهداف و موضوعاتی است که به منظور انجام آن ثبت شده است و دلیل سوم نیز شرایطی است  که مطابق با آنها مجمع عمومی فوق العاده انحلال رسمی موسسات را ضروری می دانند . در این صورت  با ارائه ی مدارک لازم به اداره کل ثبت شرکتها و پیگیری موضوع توسط مدیر تصفیه اینکار قابل انجام می باشد .

     علت انحلال شرکت های تضامنی
    عدم تحقق و انجام هدف اصلی
    به پایان رسیدن مهلت تعیین شده
    ورشکستگی موسسه
    در شرایطی که مجمع عمومی فوق العاده انحلال رسمی موسسات و شرکت های تجاری تضامنی را ضروری بداند.
     در صورت وفات یکی از شرکا (در صورت قید در اساسنامه)
    ورشکستگی یکی از شرکا
    حکم  انحلال به موجب دادگاه بر اساس تقاضای شرکا